Cele i założenia

Wprowadzenie do wiedzy i oceny dziedzictwa kulturowego oraz do uczestnictwa
we współczesnym życiu kulturalnym,

Edukacja estetyczna i artystyczna,

Zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury, kształcenie do wartości moralnych
i obywatelskich,

Przygotowanie do krytycznego korzystania z: internetu, telewizji, używek itp.,

Uwrażliwienie na więź łączącą dziedzictwo ze współczesnością, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego,

Integracja szkół, nauczycieli oraz uczniów poprzez udział we wspólnym przedsięwzięciu artystycznym.

Znaczenie projektu

Przygotowanie młodego odbiorcy do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,

Stwarzanie warunków do rozwoju wrażliwości, odpowiedzialności oraz osobowości,

Ukazanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu,

Spotkanie z kulturą jako forma profilaktyki i zapobiegania patologii,

Wychowanie kulturalnego i kreatywnego młodego pokolenia